UAB „PAJŪRIO SAUGA“ LABORATORIJOS KOKYBĖS POLITIKA


Svarbiausias UAB „Pajūrio sauga“ laboratorijos tikslas yra atitikti standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ siekiant:

užtikrinti bandymų rezultatų kokybę, demonstruojant aukštą profesionalumą;

naudoti užsakovams priimtinus ir tik kompetentingų įstaigų parengtus tarptautiniu lygmeniu pripažintus galiojančius bandymų metodus, užtikrinant tikslų ir savalaikį matavimų atlikimą;

užtikrinti matavimų prietaisų sietį su tarptautiniu mastu pripažintais nacionaliniais arba tarptautiniais etalonais;

teikti užsakovams kokybiškas bandymų paslaugas, atitinkančias jų reikalavimus ir pageidavimus, palaikyti gerą profesinę praktiką;

vengti neatitiktinių darbų bei skundų;

skatinti darbuotojus nuolat kelti kvalifikaciją;

dalyvauti palyginamuosiuose tyrimuose;

plėtoti ir įgyvendinti vadybos sistemą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą;

užtikrinti kokybės tikslų realizavimą;

vykdant savo veiklą, laikytis LR įstatymų ir kitų reikalavimų.

Mes garantuojame, kad:

darbuotojai, susiję su daromais tyrimais, yra susipažinę ir supranta kokybės dokumentus, savo darbe diegia politiką, procedūras ir instrukcijas, dalyvauja gerinant vadybos sistemos rezultatyvumą;

darbuotojai informuoti apie užsakovo, reglamentuojančių teisės aktų ir teisinių reikalavimų svarbą;

darbuotojai yra bešališki, nepatiria komercinio ar kitokio spaudimo, galinčio įtakoti bandymų rezultatų objektyvumą;

UAB „Pajūrio sauga“ laboratorija nesiima veiklos, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą tyrimų rezultatais.

Kokybės politikai įgyvendinti ir kokybės tikslams pasiekti parengta ir prižiūrima vadybos sistema. Visi laboratorijos darbuotojai dirba pagal nustatytus ir patvirtintus vadybos sistemos dokumentus ir savo darbe diegia jų veiklai skirtą politiką bei procedūras. Laboratorijos Kokybės politika skelbiama interneto tinklalapyje www.pajuriosauga.lt.

Laboratorijos vedėjas